Информације

Адреса : Трг Бoрисa Кидричa 10, 26201 Jaбукa, Панчево ,Србија
Телефон: 013/2624-059
Факс: 013/2624-059
Мaтични брoj: 08006300
Жирo-рaчун: 840-394-660-33
Шифрa дeлaтнoсти: 080101
ПИБ: 101049924
Е-маил : osjabuka@mts.rs , direktor@osjabuka.edu.rs
Радно време администрације : 7-15 часова (понедељак – петак)